Politika ochrany údajov

 

 Úvod

 

Firma Ladislav Hornyák – EXIM Optimum pokračuje ako Správca údajov (ďalej len „Správca údajov“) v súlade s GDPR EU 2016/679 Data Protection Regulation, pri dodržovaní vyhlášky o tejto činnosti.

 

Údaje o správcovi: sídlo: EXIM Optimum, 946 38 Radvaň nad Dunajom 125,  IČO: 45 239 240.

Tel: 0918 857 259, e-mail: eximoptimum@gmail.com  

 

V priebehu činnosti Data Management sú spracovaní návštevníci webových stránok (dunavox.com/sk), registrující webových stránok alebo zákazníci (spoločne účastník). Účelom tejto zásady je zaistiť, aby správca údajov zaistil, že osobné údaje dotyčnej osoby nebudú behom nahrávaní, manipulácie a skladovania poškodzované a nesmú byť neoprávnené.

 

Informácie o správe dát

 

Rozsah spravovaných údajov

 

Správca dát spracováva nasledujúce relevantné dáta na dunavox.com

 Osobné údaje zaznamenané pri vyplňovaní na stránke oznamovacej služby:

- uživateľské meno (priezvisko a meno)

- emailová adresa

- telefónne číslo

- miesto a čas nákupu

- umiestenie prevádzky

- Číslo záručneho listu

- číslo účtu (na ktorom bol výrobok zakúpený)

- fakturačná adresa (názov fakturácie, názov ulice, číslo domu, mesto, PSČ),

 

Technické údaje

 

Cookie

Táto stránka používá službu Google Analytics Google Analytics (Google), ktorá analyzuje vašu prítomnost. Google Analytics alebo tzv. "Cookies" - sú jednoduché, krátké, malé textové súbory - uložené na vašom IT zariadení a analyzujú viditeľnosť našich webových stránok a pomáhajú zlepšovať naše webové stránky za účelom zlepšenia uživatelských skúseností.

Údaje o návšteve webových stránok v "cookie" (spolu s časom návštevy a vašou IP adresou) budú predané a uložené na amerických serveroch Google. Spoločnosť Google tieto informácie používa k vyhodnoteniu zvyklostí návštevy stránok, k vytváreniu správ o týchto službách a k poskytovaniu dalších služieb súvisiacích s webovými stránkami a využívaním internetu.

Inštalácii súborov cookie je možné zabrániť správnym nastavením prehliadača, ale v niektorých prípadoch nemusí být niektorá funkcia webovej stránky k dispozícii v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tím, že spoločnost Google môže spracovávať informácie, ktoré sú generované z používania webovej stránky, ako je popísané vyššie.

Keď chcete spravovať alebo zakázať nastavenie súborov cookie, môžete to vykonať na svojom vlastnom zariadení IT v prehliadači. V závislosti na panelu nástrojov prehliadača nájdete umiestenie súborov cookie / cookies / funkcie sledovania, ale obecne môžete nastaviť možnosti nastavenia a v nižšie uvedených nastaveniach ochrany osobních údajov, ktoré funkcie sledovania povolíte alebo deaktivujete na svojom IT zariadení.              

Užívatelia, ktorí nechcú, aby služba Google Analytics ohlásila návštevu, možu nainštalovať rozšírenie prehliadača pre odhlásenie služby Google Analytics. Tento doplnok inštruuje skripty jazyka Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) neposielať návštevníkom informácie spoločnosti Google. Naviac uživatelia, ktorí nainštalovali možnosť Zakázanie rozšírenia prehlidača, sa rovnako nezúčastňujú  experimentov s obsahom.

Keď chcete zakázať webovú aktivitu Analytics, navštívte stránku pre odhlásenie služby Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) a nainštalujte plugin pre váš prehliadač. Dalšie informácie o inštalácii a odinštalovaní rozšírenia najdete v nápovedi daného prehliadača.

Dalšie informácie o súboroch cookie Google najdete na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

 

PRÁVNY ZÁKLAD

 

Obsah dát na webových stránkách dunavox.com/sk (ďalej len "webové stránky") bude založený na relevantnom, zverejnenom prehlásení postihnutej osoby, ktoré obsahuje výslovný súhlas dotyčnej osoby o zdieľaní osobních údajov behom používaní webových stránok, ktoré budú použité. Právnym základom pre správu dát je zákon CXII 2011 o informačnom autodeštrukcii a slobode informácie. TELEVÍZIA. (Infotv.) § 5 odst. 1 písm. A) na základe dobrovolného súhlasu dotčenej osoby, ako i zákona CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. zákon.

Súhlasíte s používaním internetového obchodu pre každú dátovú transakciu, registráciu alebo dobrovolné pridelenie dotyčných údajov.

 

ZÁMER SPRÁVY ÚDAJOV

 

Účelom správy údajov je poskytovať služby dostupné na internetovom obchode. Správca údajov poskytne údaje poskytnuté dotyčným subjektom len k prevedeniu objednávky, k doručeniu domov, k umožneniu fakturácie, ku kontaktu alebo k Newsletteru o zasiahnutých odberoch za účelom preukázania spravodaja a podmienok zmluvy, ktorá môže být uzavretá.

Údaje, ktoré sú automaticky zaznamenané, sa používajú pre generovanie štatistík, technický vývoj IT systému a ochranu práv zúčastnených strán.

Spracovateľ dát nesmie používať alebo používať osobné údaje poskytované pre iné účely, než ktoré sú uvedené v týchto bodoch. Vydanie osobních údajov tretej osobe alebo orgánom – pokiaľ zákon nestanoví inak – je možné len v prípade výslovného predchádzajúceho súhlasu osoby.

Správca údajov nekontroluje osobné údaje, ktoré poskytol. Správnosť danej informácie je výlučne odpovednosťou osoby, ktorá ju dáva. Keď sa obrátite na niektorú z vašich zasiahnutých e-mailových adries, odpovedáte len za použitie poskytnutej e-mailovej adresy. Pokiaľ ide o túto odpovednosť, všetky záväzky spojené so zápisom na danú e-mailovú adresu vzniknú výhradne klientom, ktorí zaregistrovali e-mailovú adresu.

 

DOBA RIADENIE DÁT

 

Správa osobných údajov poskytnutá pri registrácii začína registráciou a bude utajovaná o 6 mesiacov neskôr. V prípade nepovinných údajov bude spracovanie dát trvať od dátumu zadania údajov k vymazaniu dotyčných údajov. Zrušenie registrácie uživateľa a vymazanie dá sracovateľom dát je mozné kedykoľvek vykonať  preiesť vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky").

Vyššie uvedené ustanovenia sa netýkajú plnenia povinností uložených v zákoně (napr. Účtovné právo) a spracovania údajov na základe ďalších registrácií alebo registrácie v internetovom obchode.

V prípade newsletteru budú osobné údaje spracovávané, pokiaľ sa newsletter nezruší.

 

SKUPINOVÉ OSOBNÉ ÚDAJE, ADAPTÁCIA, SPRACOVANÍ DÁT

 

Údaje sú predovšetkým interná vec správcu údajov, nie sú však predávané tretím stranám.

Prevádzka základného informačného systému, plnenie objednávok a vysporiadanie sídla môže zahrňovať spracovanie dátových procesorov (napr. Prevádzkovateľ systému, dopravca, účtovník).

 

PRÁVA V SÚVISLOSTI S MOŽNOSŤOU ROZHODNUTÍ

 

Môžete mať kedykoľvek právo požiadať o informáciu o osobných údajoch, s ktorými pracuje správca údajov, a kedykoľvek ich môžete zmeniť spôsobom uvedeným v GTC.

Na žiadosť pridruženého subjektu poskytne správca údajov informácie o údajoch, ktoré spracováva údaje spracovávané ním alebo spracovateľom údajov, ktoré mu zveril správca údajov, ich zdroj, účel, právny základ, trvanie spracovania údajov a spracovanie údajov, okolnosti a účinky incidentu v oblasti ochrany súkromia a opatrenie prijaté k jeho náprave a v prípade predaní osobných údajov dotyčnej osoby právny základ a adresát prevod. Správca údajov poskytne požadované informácie písomne do 30 dní od predloženia žiadosti.

Správca údajov uchováva zoznam incidentov na ochranu dát a informuje dotyčné osoby, vrátane chránené osobné údaje, rozsah a počet zákazníkov postihnutých incidentom ochrany dát, dátum, okolnosti, dôsledky a opatrenie prijaté k náprave incidentu, ďalšie údaje stanovené zákonom, ktorý predpisuje správu dát.

 

Využíváte práva afiliace na nasledujúcich kontaktných stránkach:

 

Poštovná adresa:  EXIM Optimum, 946 38 Radvaň nad Dunajom 125,  IČO: 45 239 240.

Tel: 0918 857 259, e-mail: eximoptimum@gmail.com 

 

Môžete sa obrátiť na niektorého z pridružených subjektov ohľadne akýchkoľvek obáv alebo pripomínok, ktoré môžete mať ohľadne spracovania údajov, prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Môžete mať kedykoľvek právo opraviť alebo vymazať nesprávne zaznamenané dáta. Niektoré z vašich detailov môže opraviť Osoba na webshopu; V ostatných prípadoch spracovateľ údajov odstráni údaje do 3 pracovných dní od obdržania žiadosti, v takovom prípade nebude vrátena. Vymazanie sa nevzťahuje na spracovanie údajov požadované zákonom (napr. Účtovné predpisy), ktoré uchováva kontrolór dát po požadovanú dobu.

Môžete taktiež požiadať osobu, aby vaše údaje zablokovala. Správca údajov uchováva osobné údaje na vyžiadanie subjektu údajov, alebo pokiaľ na základe informácií, ktoré má k dispozícii, je možné predpokládať, že odstránenie by porušilo oprávnené záujmy dotyčnej osoby. Takto uzamknuté osobné údaje je možné spracovávať len vtedy, pokiaľ existuje účel správy dat, ktorý vylučuje vymazanie osobních údajov.

Zákazník musí být informovaný o oprave, blokovaní a zmazaní a všetkom, ktorí boli predtím prevedené do dát pre správu dát. Oznámenie môže být vynechané, pokiaľ neovplivní oprávnený záujem dotyčnej osoby s ohľadom na účel spracovania.

Pokiaľ spracovateľ údajov nedodrží príslušné opravy, blokovanie alebo zrušenie, poskytne písomné dôvody pre zamietnutie žiadosti o opravu, zablokovanie alebo vymazanie do 30 dní od obdržania žiadosti.

 

Môžete sa obhajovať k tomu, že spracujete svoje osobné údaje. Správca údajov prešetrí protest v čo najkratšej možnej dobe, najneskôr však do 15 dní od podania žiadosti, rozhodne o jeho platnosti a písomne informuje žiadatelov.

 

Ovplivnené Info.tv, tak isto ako občanský zákonník (zákon V z roku 2013)

  • Národný orgán pre ochranu údajov a informácie
  • Vaše práva môžete uplatniť u súdu.

Pokiaľ ste pri registrácii poskytli informácie tretích stran, alebo ak máte pri registrácii nejaké škody na používaní webshopu, je správca údajov oprávnený požadovať náhradu škody vôči pridruženým subjektom. V takových prípadoch poskytne kontrolný orgán všetkú dostupnú pomoc rozhodujúcim orgánom za účelom zistenia totožnosti osoby, ktorá porušuje.

 

SPRAVODAJ

 

Správca údajov venuje zvláštnu pozornosť legitimite používania e-mailových adries, ktoré spracováva, a preto ich používajte len tak, ako je uvedené nižšie (pre informácie alebo reklamu), abyste poslali e-mail. Správa e-mailových adries primárne slúži k identifikácii zákazníka, k vykonaniu príkazov k prístupu k službám, takže e-maily sú primárne zasielané za týmto účelom. Pošty, ktoré obsahujú reklamu alebo inzerciu (spravodaj) na e-mailové adresy dané pri registrácii, zašle Správca údajov len s výslovným súhlasom osoby v prípadoch a spôsobom predpísaným zákonom. Informačný bulletin obsahuje prvky priameho marketingu a propagačné predmety. Správca údajov spravuje informácie poskytnuté osobou behom používania informačného bulletinu.

V prípade spravodaja správca údajov spracováva informácie poskytnuté pri predplatnom príslušného informačného bulletinu, pokiaľ sa príslušný odberatel nezaregistruje k odberu newsletteru kliknutím na tlačítko "Zrušiť odber" v dolnej časti bulletinu alebo požiadaním o jeho odstránenie zoznam účastníkov e-mailom alebo poštou. Pokiaľ sa nezúčastníte, spracovateľ dát vás nebude kontaktovať žiadnými ďalšími spravodajmi alebo ponukami. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť od newsletteru a odvolať svôj súhlas. Registrovaní zákazníci sa môžu kedykoľvek a bezplatne zaregistrovať na svojich osobných stránkach.

 

RÔZNÉ USTANOVENIA

 

Systém pre správu dát môže zhromažďovať údaje o činnosti postihnutej osoby, ktoré nie je možné združovat s inými údajmi poskytnutými pridruženým subjektom pri registrácii, ani so žiadnou inou webovou stránkou alebo službou.

Vo všetkých prípadoch, kedy sú údaje poskytnuté správcom údajov určené k použitiu pre účely odlišné od účelu pôvodného zberu dát, informuje o tom zákazníka a získá predom alebo výslovne súhlas s ním alebo mu poskytne príležitosť zakázať jeho použitie.

Správca údajov sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť dát a rovnako prijímať technické opatrenia, ktoré zaistí, že dáta uložené, uložené alebo spravované sú chránené a že robí všetko, aby zabránila ich zničeniu, neoprávnenému použitiu a neoprávneným zmenám. Súhlasíte taktiež s tím, že akákoľvek tretia strana, na ktorú môžu být údaje predané, taktiež vyzýva k dodrženiu tejto povinnosti.

Správca dát si vyhradzuje právo jednostranne zmenit túto zásadu na dunavox com / webshop / sk bez predchádzajúceho upozornenia. Akonáhle zmena nadobudne účinnosť, musíte prijímať zmeny pre ďalšie použitie webshopu, ako to poskytuje správca dát na webshopu.

 

Radvaň nad Dunajom, 10. mája 2018